روز علوم آزمایشگاهی، زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی

تاریخ : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
  • ۳۰ فروردین روز علوم آزمایشگاهی، زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی