فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۲۱ تا ۲۲۸ مورد از کل ۲۳۳ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه حسابداریحسابداری دکتری دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه اقتصادبرنامه ریزی سیستمهای اقتصادی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه اقتصادتوسعه اقتصاد و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه آب و هوا شناسیآب و هواشناسی دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه مشاوره و راهنماییمشاوره خانواده کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه مشاوره و راهنماییمشاوره دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه علوم قرآن و حدیثعلوم قران و حدیث دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه حقوقفقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته