جستجو :

 

به منظور تسهیل در پذیرش مقاله های دانشجویان و اعطای امتیاز به آنها، دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در مجله های معتبر علمی می توانند در مقطع دکتری تخصصی در رشته های علوم انسانی برابر ماده ۴ بخشنامه امتیاز ویژه برای مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (به شماره ۷۰۳۶۲ مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۹۴‬ با چاپ مقاله در مجله های مورد تایید (به شرح جدول های ۳،۲،۱ و ۴) تسویه حساب کنند همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد برای پذیرش و یا چاپ مقاله ۱ نمره و یک نمره برای مجله های جدول شماره ۴ در احتساب / در مجله های دارای رتبه علمی از وزارتین حداکثر ۵ نمره پایان نامه استفاده کنند.

به منظور دستیابی به نشریات می توانید از لینک نشریه در سامانه http://eval.journals.iau.ir استفاده نمایید.

جهت مشاهده فهرست مجلات فایل پیوست را دریافت نمایید.آخرین سیاهۀ نشریات نامعتبر (Fake & hijacked journals) و جعلی (Black list Journals)، همواره از طریق وبگاه دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می شود و در دسترس دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می گیرد.

 

در خصوص این سیاهه ها، توجه به نکته های زیرضروری است:

۱. با توجه به ماهیت متفاوت نشریات نامعتبر و جعلی، این دو گروه نشریات از یکدیگر تفکیک شده و در جدول های جداگانه ای قرار داده می شوند.

۲. نکتۀ قابل توجه دیگر، ضرورت توجه به آخرین سیاهۀ منتشر شدۀ این دفتر و لزوم ملاک قرار دادن آن برای شناسایی نشریات نامعتبر است. بنابراین، با انتشار هر سیاهۀ جدید بر روی وب سایت این دفتر، سیاهه های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به طور کامل جایگزین آن شده و ملاک قرار می گیرد. به این ترتیب، اعتبار نشریات باید با توجه به عناوین و تاریخ های درج شده در آخرین سیاهه، مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند و از ملاک قرار دادن سیاهه های قدیمی خودداری شود.

۳. با توجه به متفاوت بودن ماهیت نشریات جعلی، زمان ورود این نشریات به سیاهه مطرح نبوده و از این رو، در مقابل نشریات جعلی هیچ تاریخی که نشان دهندۀ زمان ورود این نشریات به سیاهه باشد درج نشده است. لذا ضروری است تمامی مقالات منتشر شده در این نوع نشریات، نامعتبر محسوب شوند. با وجود این، در خصوص سیاهۀ نشریات جعلی نیز باید تأکید شود که همواره آخرین سیاهۀ منتشر شده بر روی وب سایت دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی ملاک عمل خواهد بود و هر سیاهۀ جدید، جایگزینی برای سیاهه های قبلی محسوب می شود.