جستجو :

مدرس:

دکتر حمید کمیلی ثانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

تاریخ برگزاری: ۸ و ۹ اردیبهشت ۹۴