تماس با دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ریاستتماس مستقیمتماس داخلینمابر
دفتر حوزه ریاست33329191-3316321032100
دفتر روابط عمومی3316335033500
دفتر و مدیر کل حراست3316328232820
دفتر و مدیر کل گزینش3316356535650
دفتر و مدیرکل حقوقی3316335133510
ستاد شاهد و ایثار گران
اداری ، مالی
دفتر معاونت33163340-333483553340
مدیر امور اداری
دفتر تایپست ها