لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه شناسایی موادمهندسی مواد- سرامیککارشناسی
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه متالوژیمتالوژی صنعتیکارشناسی
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه مهندسی مکانیکحرارت و سیالاتکارشناسی
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه مهندسی مکانیکمکانیک جامداتکارشناسی
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه مهندسی مکانیکمکانیک جامداتکارشناسی
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه مهندسی مکانیکمکانیک خودروکاردانی
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک- تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه معماریمعماریکاردانی
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه معماریمعماریکارشناسی
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه شهرسازیشهرسازیکارشناسی