مهندسی محیط زیست (هر دو گرایش)

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد اهواز
دانشکده / گروهگروه علوم و مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

مدیر گروه : دکتر جلیل زاده