تکنولوژی شیلات

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد اهواز
دانشکده / گروهگروه مهندسی منابع طبیعی
مقطع تحصیلیکاردانی ناپیوسته

مدیر گروه : دکتر رومیانی