ستاد شاهد و ایثارگر

برای ورود به سایت امور شاهد-ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی اینجا کلیک نمایید.

 


مشاور ریاست و مدیر امور ایثارگران:   

کارشناس امور شاهد و ایثارگران: 

تلفاکس: ۰۶۱۱۳۳۳۴۸۳۰۷اعضای اصلی ستاد در واحد:

۱- رئیس واحد دانشگاهی به عنوان رئیس ستاد

۲- معاون دانشجویی واحد به عنوان نایب رئیس

۳- معاون آموزشی واحد

۴- مدیر کل یا مدیر آموزش واحد دانشگاهی

۵- یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد وحکم رئیس دانشگاه

۶- دو نفر نماینده از دانشجویان شاهد وایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه

۷- دبیر ستاد شاهد و ایثارگر واحد

۸- رئیس بنیاد شهید در شهر یا استان مربوطه

۹- معاون فرهنگی بنیاد شهید در شهر یا استان مربوطه

۱۰- رئیس اداره آموزش عالی بنیاد شهید در شهر یا استان مربوطه


اعضای مدعو که حسب مورد و دستور جلسه با دعوت دبیر ستاد می‌توانند در جلسه شرکت نمایند:

۱۱- معاون پژوهشی واحد دانشگاهی

۱۲- معاون اداری و مالی واحد دانشگاهی

۱۳- معاون فرهنگی واحد دانشگاهی

۱۴- سایر مدیران و افراد صاحب نظر دانشگاه و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران


وظایف اصلی اداره امور شاهد و ایثارگران

۱ - نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط واحد‌ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۲ – بررسی مشکلات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارائه راهکارهای مناسب جهت برطرف کردن مشکلات دانشجویان

۳ - انجام نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی

۴ - نظارت بر اجرای طرح تقویت بنیه علمی و ارتقاء موقعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

۵ - برگزاری گردهمایی‌های منطقه‌ای و سراسری و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی

۶ - برگزاری جلسات ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

۷ - بررسی گزارش عملکرد ستادهای شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و ارتباط مستمر با دبیران ستاد

 

اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
۴۴۶۶۲۶۷۶ (۲۱) ۹۸
info@esargaran.iau.ir
تهران- میدان پونک - حصارک - میدان دانشگاه - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی