وب سایت معاونت ها


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 • اداره برنامه ریزی و نظارت آموزشی
 • اداره خدمات آموزشی
 • اداره امور هیات علمی

معاونت پژوهش و فناوری

 • دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
 • مدیریت امور پژوهشی
 • دفتر گسترش تولید علم
 • دفتر طرح و برنامه و بودجه
 • کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی
 • مدیریت امور آزمایشگاهی و تحقیقاتی
 • اداره انتشارات

معاونت دانشجویی فرهنگی

 • مرکز مشاوره دانشجویی
 • اداره تربیت بدنی
 • اداره خدمات دانشجویی
 • اداره امور دانش آموختگان
 • اداره نقل و انتقالات دانشجویی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 • مدیریت منابع انسانی و رفاهی
 • اداره پشتیبانی و تجهیزات
 • مدیریت امور مالی
 • دفتر امور حقوقی
 • امور رفاهی کارکنان

معاونت سما

 • آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه
 • آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه
 • هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه
 • دبیرستان دخترانه
 • مدرسه راهنمایی دخترانه