معاونت پژوهش و فناوری


دکتر فرید جمالی شینی

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

استادیار گروه فیزیک