امور حقوقی

 


مدیر کل دفتر حقوقی: علی قلندری
کارشناسان دفتر حقوقی: حمزه عسکرپور - سید سعید موسوی

پست الکترونیک: legal@iauahvaz.ac.ir

معرفی دفتر حقوقی
با توجه به رشد و گسترش بیش از پیش اشخاص در جامعه و توسعه روابط فی ما بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مشکلاتی را در روابط آنها ایجاد می کند که وضع و اجرای قوانینی لازم بود تا به روابط اشخاص در جامعه شکل دهد و از دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یک شخصیت حقوقی از این قاعده مستثنی نبود و با توجه به توسعه بیش از پیش فضای آموزشی، روابط این واحد با اشخاص حقیقی و حقوقی که اکثریت آنها را پیمانکاران تشکیل می دهند را وارد مرحله جدیدی نمود و به منظور شکل گیری این روابط در جهت رفع مشکلات احتمالی با انعقاد قرارداد که صلاح و حرفه دانشگاه در آن رعایت شده باشد از یک سو و احقاق حقوق دانشگاه در دعاوی که در مراجع ذی صلاح مثل دادگستری مطرح می شدند از طرف دیگر بر لزوم وجود یک مرجع حقوقی تاکید می نمود که با یاری خداوند منان و به دستور ریاست محترم واحد و پیگیری معاونت محترم اداری در سال ۸۴ دفتر حقوقی بصورت مدون و مستقل تاسیس و مجهز گردید.
ارائه خدمات مشورتی در زمینه های حقوقی، کیفری و ثبتی به کلیه واحدهای دانشگاه و دفاع از حقوق، منافع و مصالح دانشگاه در محاکم و مراجع مختلف و ایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی، با ملحوظ نمودن اصول و موازین قانونی و غبطه دانشگاه از طریق ایفای وظایف و مسوولیتهای حقوقی مقرر در آیین نامه اداری استخدامی ومالی معاملاتی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور برای ریاست محترم دانشگاه ومدیران واحدهای تابعه.
 
 
وظایف و مسئولیت های دفتر حقوقی
 • مراجعه به محاکم قضایی جهت طرح هر گونه دعوی حقوقی یا کنونی و دفاع از دعاوی مطروحه از طریق حضور در جلسات رسیدگی، تنظیم لوایح دفاعیه و پیگیری عملیات اجرائی.
 • انعقاد انواع قراردادهای خدماتی، عمرانی، آموزشی، مشاور و سایر قراردادهای پیمانی.
 • اتخاذ و تدابیر و تصمیمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب به منظور تحصیل و حفظ منافع و مصالح دانشگاه.
 • اظهارنظر، مشارکت و نظارت حقوقی در تهیه و تنظیم قراردادهای دانشگاه
 • طرح و تعقیب دعاوی علیه اشخاص حقیقی وحقوقی.
 • انجام کلیه امور ثبتی مربوط به دانشگاه
 • ایفای وظایف نمایندگی دانشگاه درکلیه موارد حقوقی.
 • همکاری با واحدهای ذیربط در تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه ها و آئین نامه های موردنیاز دانشگاه.
 • کوشش درایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی یکسان درسطح دانشگاه
 • مشارکت در تنظیم قراردادهای اجاری و استیجاری در خصوص املاک و مستغلات
 • طرح و تعقیب دعاوی و انجام هرگونه اقدامات حقوقی، درجهت تامین منافع و رعایت مصالح دانشگاه در خصوص املاک و مستغلات.
 • دفاع از حقوق و منافع دانشگاه درقبال دعاوی و ادعاهای مربوط به املاک ومستغلات.
 • پیگیری احکام ودستورات اجرایی مرتبط از طریق مراجعه به مراجع ثبتی، انتظامی، قضایی، دفاتر اسناد رسمی، موسسات، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی
 • اظهارنظر حقوقی درمورد کلیه تعهدات له یا علیه دانشگاه و ارائه طریق حقوقی به مسئولین ذیربط به نحوی که تعهدات موردنظر، با آیین نامه ها ودستورالعملهای دانشگاه و سایر مقررات جاری کشور مغایرت و منافات نداشته باشد.
 • بررسی و اظهار نظر واعمال نظر حقوقی درقراردادهای منعقده فیمابین دانشگاه ودیگر اشخاص حقیقی وحقوقی.
 • تهیه متن تعهدنامه ها و ضمانت نامه های مختلف موردنیاز دانشگاه و انجام اقدامات مربوطه تا حصول نتیجه.
 • بررسی و انجام اقدامات متناسب حقوقی درخصوص الزام متعهدین دانشگاه به انجام تعهدات خود، حسب ارجاع مراکز و واحدهای مختلف دانشگاه.
 • مطالعه و جمع آوری قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر نحوه انعقاد و اجرای قراردادها
 • طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق و مصالح و منافع دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه.
 • دفاع از حقوق و مصالح دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه در دیوان عدالت اداری.
 • دفاع از حقوق و مصالح دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه در مراجع و هیئت های رسیدگی، تشخیص و حل اختلافات ادارات کار و امور اجتماعی.
 • ارشاد حقوقی و همکاری با دیگر واحدها و مراکز دانشگاه در موضوعات حقوقی، قضایی و کیفری.
 • عضو کمسیون معاملات واحد.
 • عضو شورای اداری واحد.
 • عضو کمیته انظباطی کارکنان واحد.
 • عضو کمیته انتظامی هیات علمی و احد.