شرایط عضویت

عضویت درکتابخانه:

کلیه دانشجویان واحد جهت ثبت نام موظفند مدارک مورد نیاز ذیل را تحویل کتابدار بخش امانت نمایند:

  1. معرفی نامه از واحد آموزش
  2. یک قطعه عکس 4*3
  3. تکمیل فرم ویژه ثبت نام
  •  مدت زمان امانت کتاب 15 روز خواهد بود که در صورت نیاز به تمدید ، امانت گیرنده می تواند 24 ساعت قبل از اتمام مهلت قانونی کتاب ، با کتابخانه تماس گرفته و نسبت به تمدید کتاب به مدت 15 روز اقدام و یا به صورت حضوری مراجعه نماید.
  • سیستم کتابخانه رایانه ای بوده و در صورت تأخیر جریمه دیرکرد (به ازاء هر روز 500ریال) به صورت روزشمار محاسبــه می گردد.همچنین دانشجو به مدت یک ماه الی 45 روز حق استفاده از کتابخانه را ندارد.
  • دانشجویان و مراجعین خارج از واحد با ارائه معرفی نامه از دانشگاه یا دانشگاه مربوطه می توانند از منابع و مدارک در محل کتابخانه استفاده نمایند.