تسهیلات

 

برخی از امتیازات عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان :

1- امکان دریافت کمک هزینة ارائة مقاله در همایش های مختلف علمی داخلی و خارجی

2- امکان دریافت حق التألیف به ازای چاپ مقاله در مجلات مختلف علمی

3- اعطاء تسهیلات مالی جهت چاپ و انتشار کتب تدوین شده توسط اعضاء

4- امکان انجام طرح های پژوهشی توسط اعضاء

5- امکان استفادة رایگان از کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

6- امکان شرکت در بازدید های علمی پژوهشی

7- امکان بهره مندی از تخفیف شهریه برای اعضاء فعال

8- امکان استفادة فوق العاده از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی واحد های دانشگاهی

9- بهره مندی از سهمیه های فوق العادة حج دانشجویی و سایر برنامه های فرهنگی واحدها