تماس با دانشگاه

 

نشانی: اهواز بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر
کد پستی 37333- 61349 صندوق پستی 1915


تلفنهای تماس: 4-06133348420 و 06133348336 دورنگار: 06133329200
شماره پیامک: ۳۰۰۰۸۵۳۶۲۳۲۲۳۲


                                    Email: Info@iauahvaz.ac.ir

نقشه راه دانشگاه را
اینجا ببینید.