مدیریت منابع انسانی


شرح وظایف مدیریت منابع انسانی

 1- تهیه لیست کارکرد ماهیانه اعضای هیات علمی جهت پرداخت حقوق و ارائه آن به حوزه اداری و مالی.

2-  تهیه آمارهای مربوط به اعضای هیات علمی به مراجع درخواست کننده اعم از سازمان مرکزی، ریاست واحد و معاونت ها.

3-  انجام امور مربوط به بیمه و رفاه اعضای هیات علمی اعم از: افتتاح حساب بانکی، وام، بیمه تکمیلی و عمر و صدور کارت شناسایی.

4- انجام هماهنگی های لازم به منظور شرکت اعضای هیات علمی در کلاس های آموزش ضمن خدمت.

5-   تهیه کلیه گزارشات لازم در خصوص وضعیت اعضای محترم هیات علمی.