ستاد امور شاهد و ایثارگر

  مشاور ریاست و مدیر امور ایثارگران: سید حسین عسکری

کارشناس امور شاهد و ایثارگران: آقای قاسم بهداروندیان

تلفاکس: ۰۶۱۱۳۳۳۴۸۳۰۷
cheraghi@iauahvaz.ac.ir

اعضای اصلی ستاد در واحد:

۱-رئیس واحد دانشگاهی به عنوان رئیس ستاد

۲-معاون دانشجویی واحد به عنوان نایب رئیس

۳-معاون آموزشی واحد

۴-مدیر کل یا مدیر آموزش واحد دانشگاهی

۵-یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد وحکم رئیس دانشگاه

۶-دو نفر نماینده از دانشجویان شاهد وایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه

۷-دبیر ستاد شاهد و ایثارگر واحد

۸-رئیس بنیاد شهید در شهر یا استان مربوطه

۹-معاون فرهنگی بنیاد شهید در شهر یا استان مربوطه

۱۰-رئیس اداره آموزش عالی بنیاد شهید در شهر یا استان مربوطه


اعضای مدعو که حسب مورد و دستور جلسه با دعوت دبیر ستاد می‌توانند در جلسه شرکت نمایند:

۱۱-معاون پژوهشی واحد دانشگاهی

۱۲-معاون اداری و مالی واحد دانشگاهی

۱۳-معاون فرهنگی واحد دانشگاهی

۱۴-سایر مدیران و افراد صاحب نظر دانشگاه و یا بنیاد شهید و امور ایثارگرانوظایف اصلی اداره امور شاهد و ایثارگران


۱ - نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط واحد‌ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۲ – بررسی مشکلات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارائه راهکارهای مناسب جهت برطرف کردن مشکلات دانشجویان

۳ - انجام نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی

۴ - نظارت بر اجرای طرح تقویت بنیه علمی و ارتقاء موقعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

۵ - برگزاری گردهمایی‌های منطقه‌ای و سراسری و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی

۶ - برگزاری جلسات ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

۷ - بررسی گزارش عملکرد ستادهای شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و ارتباط مستمر با دبیران ستاد


 

اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
44662676 (21) 98
info@esargaran.iau.ir
تهران- میدان پونک - حصارک - میدان دانشگاه - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی