دسترسی به سامانه های مجازی


 

سامانه آموزش و ثبت نام اینترنتی ورودیهای جدید

به علت بروزرسانی دسترسی به سامانه مقدور نمی باشد.

اتوماسیون اداری واحد اهواز

ثبت پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مشاهده فیش حقوقی کارمندان و اعضای هیات علمی

به علت بروزرسانی دسترسی به سامانه مقدور نمی باشد.

گزارشات حضور و غیاب

به علت بروزرسانی دسترسی به سامانه مقدور نمی باشد.

کتابخانه دانشگاه

به علت بروزرسانی دسترسی به سامانه مقدور نمی باشد.

سامانه پایان نامه های دانشگاه

به علت بروزرسانی دسترسی به سامانه مقدور نمی باشد.

اتوماسیون تغذیه

به علت بروزرسانی دسترسی به سامانه مقدور نمی باشد.

مرکز توانمندسازی و آموزش منابع انسانی

به علت بروزرسانی دسترسی به سامانه مقدور نمی باشد.

اتوماسیون اداری هیات امناء استان خوزستان
 

سامانه های مجازی سازمان سما

 
دبیرخانه شورای سیاستگذاری سما استان خوزستان
آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد اهواز
معاونت دانشگاه و مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد اهواز