دسترسی به سامانه های مجازی

سامانه آموزشی دانشجویان اتوماسیون اداری ثبت پروپوزال دانشجویان

مشاهده فیش حقوقی

سامانه حضور و غیاب کتابخانه دانشگاه
سامانه پایان نامه‌ اتوماسیون تغذیه سامانه آموزش نیروی انسانی
سامانه پژوهشیار

اتوماسیون اداری

هیأت امناء استان خوزستان‌‌‌‌‌‌