اداره ارتقاء و ترفیعات

شرح وظایف اداره ارتقاء و ترفیعات هیات علمی

 ۱- بررسی و صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی شامل: ‌افزایش حقوق سالیانه، ارتقاء مرتبه علمی، ترفیع پایه و سنوات آموزشی و... بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

۲- تهیه و تنظیم قرارداد همکاری با اعضای هیات علمی.

۳- صدور احکام انشایی مربوط به مدیران گروه آموزشی.

۴- بررسی مدارک و نظارت بر تکمیل پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه علمی جهت طرح و بررسی در جلسات کمیته ارتقاء واحد و ارسال آن به سازمان مرکزی.

۵- ایجاد ارتباط و هماهنگی با اعضای کمیته منتخب در خصوص زمان برگزاری جلسات.

۶- تهیه صورتجلسات مربوط به کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط.

۷- انجام مکاتبات مربوط به گزینش و صلاحیت علمی اعضای هیات علمی، محاسبه بازخرید سنوات خدمت و مرخصی و اعلام آن به مراجع ذیربط.

۸- هماهنگی لازم جهت تشکیل جلسات مربوط به کمیته تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی و انجام کلیه امور مربوط به آن.