اداره محاسبات حق الزحمه اعضای هیات علمی


شرح وظایف

 • محاسبه و گزارش حق الزحمه اعضای هیات علمی و حق التدریس
   
 • محاسبه و گزارش حق الزحمه پایان نامه های اساتید
   
 • محاسبه و گزارش حق الزحمه امتحان جامع، کارآموزی، پروژه کارشناسی، معرفی به استاد و سمینار
   
 • صدور گواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی و مدعو
   
 • بررسی ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی
   
 • بررسی مدارک متقاضیان اخذ مجوز تدریس و ارسال به هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی استان