مدیر کل ریاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرح وظایف

۱ - انجام امور اداری و دفتر رئیس دانشگاه (اتوماسیون - کارتابل)

۲ - نظارت و پیگیری اموری که از سوی رئیس دانشگاه ابلاغ می گردد.

۳ - دریافت مکاتبات واحدهای دانشگاهی و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات، دستورات رئیس استان به واحدهای دانشگاهی و یا موسسات و سازمانهای خارج دانشگاه

۴ - تهیه و تنظیم صورتجلسات شورا (شورای واحد، شورای معاونین، شورای اداری) و کمیته هایی که در محدوده ی تشکیلات حوزه ریاست دانشگاه تشکیل می شود.

۵ - تنظیم قرار ملاقاتهای ارباب رجوع با رئیس دانشگاه

۶ - انجام ارتباطات تلفنی رئیس دانشگاه

۷ - پیگیری ثبت نامه های دفتر رئیس دانشگاه

۸ - نظارت بر امور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان رئیس دانشگاه

۹ - پاسخگویی به ارباب رجوع براساس مقررات دانشگاه

۱۰ - انجام هماهنگی های مربوط به جلسات هیأت رئیسه دانشگاه

۱۱ - پیگیری و نظارت بر اجرای امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری

۱۲ - تنظیم و هماهنگی با صنایع و سازمانها جهت برنامه ریزی طرح های اقتصادی دانش بنیان و درآمدهای غیر شهریه ای