اداره گزینش کارکنان و صلاحیت های عمومی هیأت علمی

رئیس: آقای محمد شیخ ابوالحسنی

مسئول گزینش (گزینش استان): آقای علیرضا شش بلوکی

کارشناس گزینش (هیات علمی و کارگروه صلاحیت های عمومی): آقای سیروس فاضلی مبارکه